TR | EN
İK Politikası İK Uygulamaları İş Başvuruları İS&G Politikamız İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetiminde Proaktif İzleme Üst Yönetim Taahhütü İS&G Yönetiminde Tanımlanan Anahtar Performans Alanları

İnsan Kaynakları Politikası

Farklı sektörlerde faaliyet gösteren birçok firmadan oluşan Kaynak Holding rekabet gücü ve sektör başarısını ‘insan’ faktörüne verdiği öneme dayandırmaktadır.

Holding vizyon ve stratejik amaçlarını kurum kültürüne sahip nitelikli bireylerden oluşan çalışan profili sayesinde gerçekleştirdiğine inanan kurumumuz; çalışanların oryantasyonu, mesleki gelişimi ve motivasyonu için tüm İK fonksiyonlarını etkin bir şekilde gerçekleştirmekte ve yönetmektedir.

İnsan merkezli olarak tüm İK süreç ve uygulamalarımızı günün şartlarına göre güncellemek, değer üretecek şekilde sürekli gelişmesini sağlamak temel politikamızdır.

Bu doğrultuda kurum kültürüne sahip nitelikli işgücünün ilk tercihi olmayı; çalışanlarımıza değer üretebilecekleri huzurlu bir iş ortamı sağlayarak sürekli gelişim ve yeni kariyer olanakları sunmayı; başarılı, nitelikli, özgüven sahibi ve lider kadrolardan oluşan bu yapılanmayı istikrarlı ve sürekli hale getirmeyi amaçlamaktayız.

İnsan Kaynakları

3 0 %0 %0

İnsan Kaynakları Uygulamaları

İŞE ALIM

Farklı sektör ve yapılardan oluşan şirketlere sahip kurumumuzun mevcut ve yakın gelecekteki nitelikli personel ihtiyacını karşılamak; bu ihtiyacı karşılarken ‘insan’ temelli bir anlayışla ‘doğru iş’e doğru insan’ı yerleştirerek kurum kültürü’ne sahip çalışanlarımızla uzun süreli iş ve gönül birliği içinde hareket etmek temel hedefimizdir.

Kaynak Holding ve grup firmaları www.kaynakkariyerim.com sitesinden İş Başvuruları ve İşe Alımları gerçekleştirmektedir. Ayrıca Holding firmalarının resmi internet sayfaları ile farklı kariyer portalları (kariyer.net, iskare.net, secretcv.com vb.) üzerinden yapılan başvurular da değerlendirmeye alınarak uygun bulunan adaylar görüşmeye davet edilmektedir.

İşe alım süreçlerimizde Kaynak Holding hedef ve değerleri doğrultusunda hangi firma ve departman için değerlendirilirse değerlendirilsin tüm adayların aşağıda yer alan 8 temel yetkinliğe sahip olması gerekmektedir. Bunlar:

- Güvenilirlik
- İlgi ve Heves
- Gelişime Açıklık
- Görev Bilinci
- İşbirliği
- Verimlilik
- Ölçülü Davranma
- İletişim Becerisi

Ayrıca ilgili pozisyonun seviyesi ve gerektirdiği sorumluluğa göre değişkenlik gösterecek şekilde;

- Mesleki Envanter Testleri
- Kişilik Envanter Testleri
- İngilizce Seviye Belirleme Testi
- Değerlendirme Merkezi Uygulamaları
- Yetkinlik Bazlı Mülakatlar da uygulanmaktadır.

Tüm bu değerlendirmeler sonucunda uygun bulunan adaylara iş teklifi yapılır ve aday gerekli evrakları teslim etikten sonra Holding bünyesinde çalışmaya başlar.

Bünyemize yeni katılan çalışanlarımızın Holdingimize en kısa sürede adapte olmalarını sağlamak amacıyla ‘Yol Arkadaşım Oryantasyon Programı’ düzenlenir. Bu doğrultuda;

- Yönetim Kurulu Başkanımızın mesajı ile başlayan Oryantasyon E-eğitimi,
- Kurum Tanıtımı, Vizyon-Misyon-Değerler, Strateji ve Hedefler
- Şirket Tanıtımı, Şirket Vizyon-Misyon-Değerleri ve Stratejik Hedefler
- Pozisyon ve birime yönelik tanıtım ve bilgilendirmeler aktarılır.

Eğitim

KAYNAK AKADEMİ

Eskiden eğitim departmanları vardı. Şirket çalışanlarının eğitimlerinin verilmesini sağlıyordu. Ancak günümüzde işin içine gelişim de girdi. Eğitim ve gelişim bir arada olunca işin boyutu da daha bilimsel bir şekle büründü. Dolayısıyla tıpkı personel müdürlüklerinin insan kaynakları birimlerine dönüşmesi gibi eğitim birimleri de akademilere, hatta üniversitelere dönüştü.

Şirket Akademileri eğitimleri daha sistematik ve ölçülebilir eğitim metotlarıyla gerçekleştiren ve belirli eğitim teknikleri uygulayan, uzaktan eğitimi sınıf eğitimleriyle birlikte yürüten ve çalışanların gelişimlerini takip eden yapılardır. Eğitim departmanlarına nispetle kendi iç eğitmenleri, müfredatı olması, akademik takvimi olması yönüyle de şirketlerin okulları gibi düşünülebilir. Akademiler bulundukları şirketlerin stratejisini bireylerin gelişimiyle örtüştürür.

Kaynak Holding olarak tüm hizmetlerimizin temelinde insana dayalı bir yaklaşım benimsemekteyiz. İcra ettiğimiz tüm işlerin temelinde insan olunca kendi personelimizin eğitilmesi ve geliştirilmesi de o oranda önem kazanmaktadır. Kaynak Akademi olarak kuruluş amaçlarımızın başında kendi çalışanımızı değerli kılmak, onların geliştirilmesi ve mesleklerini daha da iyi icra etmeleri yer almaktadır. Bu anlayışla faaliyetlerine 2012 yılının başında başlayan Kaynak Akademi, hedef olarak Kaynak Holding ve bağlı şirketlerde çalışan yaklaşık 7336 personelin yetkinliklerini geliştirici, onları mesleklerinde ilerleyebilecekleri ve gelişebilecekleri şekilde yetiştirmeyi amaçlayan eğitimler sunmayı amaç edinmiştir.

Vizyonumuz: Bize göre her çalışanımız ayrı bir değerdir. Kaynak Akademi olarak bizler onların mevcut potansiyellerini fark etmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Onların kendi işlerinin liderleri olmalarını sağlayan bir bakış açısına sahibiz.

Misyonumuz: Geleceğin liderlerini yetiştirmenin yanı sıra çalışanlarımızın kendi gelişimlerini Kaynak Holding’in değerleriyle birleştirerek kendilerine sunmaktır.

Kaynak Akademi olarak başlıca iki şekilde bir yapılanmaya sahibiz. Bunlardan birincisi sınıf eğitimlerinin hazırlanması ve organizasyonunun yanı sıra Holding ve bağlı şirketlerin eğitim içerik tasarımlarının hazırlanması. Diğeri ise tüm uzaktan eğitimlerin hazırlandığı ve organize edildiği, videolu ve görsel tasarımlı eğitimlerin hazırlandığı E-Eğitim ve Eğitim Teknolojileri uygulamalarıdır.

Kısaca değinmek gerekirse;

Eğitim ve Gelişim olarak bilinen bölümde sınıf eğitimlerinin; organize edilmesi, eğitim içeriklerinin hazırlanması ve bu içeriklerin e-eğitim ve eğitim teknolojileri müdürlüğü ile paylaşılmasının yanı sıra yine bunların uzaktan eğitime dönüştürülmesi konusunda çalışmalarını yürütmektedir. Bunların yanı sıra Holding ve bağlı şirketlerin eğitim planlamaları, eğitim bütçeleri, eğitim organizasyon süreçlerinin tasarlanması, eğitim prosedürlerinin hazırlanması, iç eğitmenlerin tespiti ve bunların yetiştirilmesi, eğitimle ilgili danışmanlık şirketleriyle ve eğitmenlerle ilgili görüşmelerin yürütülmesi, eğitim ve eğitmen değerlendirmelerinin e-eğitim ve eğitim teknolojileri müdürlüğüyle beraber gerçekleştirilmesi, eğitim ihtiyaç analiz çalışmalarının yapılması, zorunlu ve yasal eğitimlerin takibi ve organizasyonu, Sinerji eğitim yazılımına ilgili eğitim kayıtlarının girilmesi sayılabilir.

E-Eğitim ve Eğitim Teknolojileri tarafında ise uzaktan eğitimlerin hazırlanması, eğitim ve gelişim tarafının hazırladığı eğitim tasarımlarının e-eğitime dönüştürülmesi, Holding ve bağlı şirket çalışanlarının tüm uzaktan eğitimleri almalarının sağlanması, farklı uzaktan eğitim metotları uygulayarak öğrenmeyi kolaylaştırıcı teknikler geliştirilmesi, sınıf eğitimleri ve uzaktan eğitimlere ait raporlamaların yönetime sunulması vb. faaliyetlerde bulunur.

Kaynak Akademi olarak aşağıdaki başlıklarda eğitimler düzenlemekteyiz.

Mesleki ve Teknik Eğitimler
Yönetici Geliştirme ve Yönetici Yetiştirme Eğitimleri
Oryantasyon Eğitimleri
Bilgi Teknolojileri Eğitimleri
Gelişim Eğitimleri
Hobi Eğitimleri
Yasal ve Zorunlu Eğitimler
E-Eğitimler

Kaynakakademi.com Eğitim Üssü

Tüm şirketlerimizin uzaktan eğitimlere tek bir noktadan girmelerini sağlamak ve eğitimlere her yerden girilmesini kolaylaştırmak amacıyla 2012 yılı içerisinde açılmıştır. Kaynak Akademi bir eğitim üssüdür felsefesinden hareketle tüm çalışanlarımız bir kesintisiz öğrenme platformuna kavuşmuştur.

Bu platform üzerinden personelin aldığı ve alacağı eğitimler, başarı durumu, eğitim planlamaları, eğitim ve gelişim karneleri vb. pek çok uygulama personelin kendisi tarafından takip edilebilmektedir. Ayrıca içeriğindeki çeşitli makale ve gelişim yazılarıyla tüm internet kullanıcıları tarafından da sık ziyaret edilen bir site haline gelmiştir.

Gelişim için yeni adresiniz: www.kaynakakademi.com

Kariyer ve Yetenek Yönetimi

Kaynak Holding'de Kariyer

Kaynak Holding bünyesinde yapılan kariyer ve yetenek yönetiminin amacı, potansiyel çalışanların erken teşhis edilmesi, gerekli olan mesleki bilgi, beceri ve gelişim imkanlarının sağlanması, daha fazla sorumluluk isteyen görevlere hazırlanmasını planlamaktır. Bu nedenle Kaynak Holding uzmanlık ve yönetici kadrolarının genellikle kurum bünyesinden sağlanması ilkesi benimsenmiştir.

Kariyer Yönetimi

Kaynak Holding’ de kariyer yönetiminin amacı, çalışanlarımızın potansiyellerini, bilgi, beceri ve tecrübelerini, beklentileri ile entegre ederek kişisel hedeflerini gerçekleştirmeye çalışmak ve kariyerlerini planlamaktır.

Kaynak Holding bünyesinde pozisyon bazlı kariyer haritaları oluşturulmuş ve kişinin takip etmesi gereken kariyer yolları belirlenmiştir.

Personelin kariyer sürecinde bir üst ünvana terfisi, bulunduğu pozisyonda asgari bekleme sürelerini doldurması, yükseltileceği unvanda boş kadro olması, performansının yeterli düzeyde olması, pozisyona ve kademeye özgü kriterleri sağlaması halinde mümkün olabilmektedir.

Çalışanların kariyer beklentileri, mesleki ve kişisel gelişimleri önemsenir ve onlara kendilerini geliştirmeleri ve kendi kariyerlerini yönetmeleri için gerekli ortam sağlanır. Bu doğrultuda geniş bir yelpazede hazırlanan katalog eğitimleri, özelleştirilmiş ileri düzey mesleki gelişim programları kendilerine sunulur.

Çalışanlarımızın potansiyellerini mümkün olduğunca kullanabilmeleri için en uygun oldukları görevleri almalarına önem veririz.
Kaynak Holding’te işe alımla işe başlayan, performans değerlendirme, terfi, rotasyon, farklı projelerde görevlendirme, eğitim & gelişim faaliyetleri ile devam eden bir süreç uygulanır.

Yetenek Yönetimi

Kaynak Holding’ de yetenek yönetiminin amacı, çalışanlarımızın kapasitesinin, kabiliyetlerinin, niteliklerinin, fark oluşturan özelliklerinin tespiti, geliştirilmesi ve bu kabiliyetlerin/yeteneklerin kullanılabileceği doğru noktalarda değerlendirilmesidir.

Mevcut çalışanlarımızın içlerinde yatan yeteneği keşfetmeleri ve geliştirmeleri de önemli önceliklerimizden birisidir.
Yetenek Yönetimi, yüksek potansiyelli kişilerin Kaynak Holding bünyesine katılmasıyla veya Kaynak Holding bünyesindeki yüksek potansiyelli kişilerin tespit edilmesi ile başlayıp, bu kişilerin gelişimi ve yöneticilik rollerine hazırlanması ile devam etmektedir.
Tüm yetenek yönetimi süreçleri, önceden belirlenmiş ve duyurulmuş kriterler/standartlar aracılığıyla yürütülmekte, çalışanlarımıza adil olma değerimiz çerçevesinde eşit fırsatlar tanınmaktadır.

Performans Yönetimi

Kaynak Holding, organizasyonel başarının temelinde bireysel başarıların olduğuna inanır. Bu doğrultuda, şirket hedeflerine uygun olarak çalışanlarımızın performanslarını geliştirmek için performans yönetim sistemi kullanır. Kaynak Holding hedefleriyle kişisel hedefler arasındaki uyumu sağlamak için “aşağıdan-yukarıya” katkı ile “yukarıdan-aşağıya” hedefler yaygınlaştırır.

Kaynak Holding, çalışanlarının bireysel hedeflerini gerçekleştirmelerini öngörür. Bununla beraber çalışanların, hedefleri gerçekleştirirken izledikleri yol da önemlidir. Kaynak Holding değerleri, ilkeleri ve yetkinlikleri; çalışanların hedeflerine ulaşmalarını destekleyen kritik etkenlerdir. Hedeflerle yönetim prensibi ile yürütülen performans yönetim sistemi temelinde, çalışanlara performanslarını, gelecekteki potansiyelleri ve işleriyle ilgili her konuda sistematik olarak geri bildirim verilmesi esastır.

Performans yönetimi ile periyodik ve sistematik yaklaşımlar kullanılarak; hedef belirleme, performans değerlendirme ve gelişim planlama aşamalarında yönetici ile çalışan arasında karşılıklı mutabakat sağlanması amaçlanır. Performans değerlendirmeleri, eğitim ve gelişim sürecinde en iyi performansın ödüllendirilmesinde ve kariyer yönetiminde dikkate alınır.

Yılda bir kez çalışanlarımızın hedef bazlı ve yetkinlik bazlı performans değerlendirmeleri yapılmaktadır. Yetkinlik bazlı değerlendirmede kriterler Fatih Üniversitesi ile yapılan uzun süreli profesyonel çalışmalar, tüm çalışanlarımızın görüşleri doğrultusunda oluşturulmuştur. Performans Değerlemedeki öncelikli amacımız kişisel gelişim alanlarının tespiti, gerekli eğitimlerin organizasyonu ve ücret sistemine katkı sağlamaktır.

Ücret ve Yan Haklar

Personellerimizin motivasyon ve verimliliğini yüksek seviyede tutan, şirket içerisinde adil, piyasada rekabetçi bir ücretlendirme sistemi temel hedefimizdir.

Ücret Politikası

Kaynak Holding şirketlerinde Hay Grup Ücret sistemi esas alınmaktadır. İK politikaları doğrultusunda Kaynak Holding bünyesinde Brüt Maaş Sistemi uygulanmaktadır. Adayların eğitim, tecrübe, yetkinlik ve diğer nitelikleri karşılığı skalalarımızda belirtilen ücretler teklif edilir. Ücret adaletini sağlayan "ücret sistemi” İle iş büyüklüğü esas alınarak çalışanın ücreti objektif belirlenmektedir.

İkramiye

Kurumumuzda 4 aylık çalışma süresini dolduran personele yıllık 2 brüt maaş ikramiye verilmektedir.

Sosyal Yardımlar

Çalışanlarımızın medeni ve aile durumlarına bağlı olarak aile ve çocuk zammı uygulaması
Para ile uğraşan personellerimize kasa tazminatı ödemesi yapılmaktadır.
Bazı şirketlerimizde yakacak yardımı ödemesi bulunmaktadır.
Personellerimize kurum yönetmeliği çerçevesinde Evlenme, Doğum, Ölüm yardımı ödemesi yapılmaktadır.
Bazı işyerlerimiz için servis uygulaması bulunmaktadır. Ayrıca görev ve pozisyonlara göre cep telefonu, şirket aracı verilmesi söz konusudur.

İş Başvuruları

Kaynak Holding ve grup firmaları www.kaynakkariyerim.com sitesinden İş Başvuruları ve İşe Alımları gerçekleştirmektedir. Ayrıca Holding firmalarının resmi internet sayfaları ile farklı kariyer portalları üzerinden yapılan başvurular da değerlendirmeye alınarak uygun bulunan adaylar görüşmeye davet edilmektedir. Kaynak Holding ailesine katılmak ve açık pozisyonlarla ilgili tüm detaylara ulaşmak için lütfen tıklayınız..

www.kaynakkariyerim.com

İS&G POLİTİKAMIZ

Kaynak Holding İş sağlığı ve güvenliği alanında kanuni mevzuata uygun hareket etmenin yanında “self management” felsefesini benimseyerek uluslararası standartlara entegre olabilme konusunda çalışmalarına devam etmektedir.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİMİNDE PROAKTİF İZLEME

Kaynak Holding 2014 yılında kurulan İS&G ( 5 uzman + 7 doktor ) birimi ile çalışanların refah ve huzur içerisinde sağlıklı bir şekilde yaşamasını öncelikli sorumluluk alanı olarak belirlemiştir.

Sağlık faaliyetleri işyeri hekimleri, çalışma ortamı güvenliği de iş güvenliği uzmanları tarafından software İS&G yazılımı ile takip edilmektedir. Bu kapsamda belirlenen anahtar performans göstergeleri sanal bir beyinin takibine bırakılarak operasyonel süreçlerin kontrollü bir şekilde işletilmesi ve yapılan faaliyetlerin çalışanlarımızda pozitif davranış değişikliği oluşturması amaçlanmaktadır.

ÜST YÖNETİMİN TAAHHÜTÜ

Kaynak Holding bünyesinde iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları koordinatörlük düzeyinde temsil edilmektedir ve birebir süreçlerin içerisinde yer almaktadır. Bu kapsamda,
- İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının etkili bir şekilde yönetilmesi için stratejik hedeflerin belirlenmesi ve hayata geçirilmesi adına gerekli desteğin sağlanmasını,
- İş sağlığı ve güvenliği konusunda ki tüm yasal mevzuata uygun hareket edilmesini,
- Sürekli iyileştirmeni en temel unsurlarından biri olan çalışanların en üst seviyede isg faaliyetlerine katılımını sağlamayı,
- Yapılan düzeltici önleyici faaliyetler sayesinde güvenli bir çalışma ortamı oluşturmayı,
Taahhüt eder.

İS&G YÖNETİMİNDE TANIMLANAN ANAHTAR PERFORMANS ALANLARI

İş sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri
- Risk analizleri
- Kaza Araştırması ( kök-neden analizi)
- Düzeltici önleyici faaliyetler
- Çözülen uygunsuzluklar
- İS&G Kurulları
- Acil Durumlara Hazırlık
- Periyodik ve İşe giriş Muayeneleri
Bu işyerinde Sloganımız ;
Bu İşe Yüreğimizi Koyuyoruz :
Kaynak holding İS&G serüvenine “ Sıfır Kaza “ ve “Çalışanlarımızda en üst seviyede moral ” parolası ile yoluna devam etmektedir.